ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน
รัก ศรัทธา ตถาคต
(Be Buddhawajana World )
ครั้งที่ 8 วันที่ 19 , 20 ธันวาคม 2563
ณ วัดนาป่าพง

ร่วมสนับสนุนการพิมพ์หนังสือสังโยชน์ได้ที่

ชื่อบัญชี วัดนาป่าพง
ธนาคารไทยพาณิชย์
หมายเลขบัญชี 318 246 1756

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมงานฯ 6,325 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2563 เวลา 04 : 00)


คนไทย / ผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
Foreigners and Residences Outside Thailand

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ตัวแทนคณะศิษย์ วัดนาป่าพง โทรศัพท์ : 09 2526 1236, 09 9087 8986
อาสาสมัครมูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ : 08 2222 5790 ถึง 94
เวลา 08.00 - 17.00 น.

หรือที่อีเมล bbw.watnapp@gmail.com